Producenci
Regulamin sklepu Powercnc

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.POWERCNC.PL

 

 

 

 • 1 [Definicje]

Użyte w niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.PowerCNC.pl określenia oznaczają:

 • „Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy;
 • „Konsument” – Kupujący będący osobą fizyczną, w tym również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu na Stronie internetowej bez bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub w związku z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej zawodowego charakteru;
 • „Konto” – określona w § 4 niniejszego regulaminu usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, pozwalająca Kupującemu nieodpłatnie skorzystać z dodatkowych opcji w Sklepie internetowym;
 • „Kupujący” – podmiot zawierający Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą lub podejmujący czynności w Sklepie internetowym zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży;
 • „OWS” – Ogólne Warunki Sprzedaży PowerCNC Sp. z o.o., zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, regulujące kwestie sprzedaży dla przedsiębiorców;
 • „Regulamin” – niniejszy regulamin sklepu internetowego www.powercnc.pl;
 • „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • „Sklep internetowy” – znajdujący się pod adresem www.powercnc.pl, sklep internetowy należący i prowadzony przez Sprzedawcę;
 • „Sprzedawca” lub „Sprzedający” – PowerCNC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 7, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000959930, REGON: 521461380, NIP: 9372742180;
 • „Strony” – Sprzedawca i Kupujący;
 • „Towar” – ruchomość będąca przedmiotem Umowy sprzedaży, oferowana do sprzedaży w Sklepie internetowym;
 • „Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Towarów zawierana przez Strony poprzez Sklep internetowy;
 • „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

 

 • 2 [Postanowienia ogólne}
 1. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Umów sprzedaży zawieranych poprzez Sklep internetowy.
 2. W przypadku gdy Kupującym jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, do Umowy sprzedaży mają zastosowanie również OWS, chyba, że Strony przed zawarciem Umowy sprzedaży ustalą inaczej. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami Regulaminu i OWS, pierwszeństwo zastosowania mają zapisy OWS.
 3. Sprzedający zapewnia możliwość kontaktu w Dni robocze przy użyciu następujących środków komunikacji:
  1. kontakt mailowy: info@power-cnc.pl;
  2. kontakt telefoniczny (w tym poprzez aplikację WhatsApp): +48 501 492 429;
  3. kontakt pocztowy: ul. Komorowicka 7, 43-300 Bielsko-Biała;
  4. poprzez inne kanały komunikacji podane w zakładce „Kontakt i dane firmy” w Sklepie internetowym.
 • 3 [Zawieranie Umów sprzedaży poprzez Sklep internetowy]
 1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Kupujący musi dysponować urządzeniem posiadającym dostęp do sieci Internet wraz z zainstalowaną na nim przeglądarką internetową.
 2. Ceny Towarów podane w Sklepie internetowym są cenami brutto, co oznacza, iż uwzględniają wysokość podatku od towarów i usług (VAT). Ceny te nie uwzględniają jednak kosztów dostawy. Całkowity koszt zakupu podawany jest po wybraniu przez Kupującego opcji dostawy.
 3. Kupujący może dokonać zakupu wybranego Towaru w następujący sposób:
  1. poprzez dodanie wybranego Towaru do koszyka, a następnie jego zakup, przy czym posiadanie Konta nie jest wymagane;
  2. poprzez skorzystanie z dostępnego formularza kontaktowego;
  3. poprzez bezpośredni telefoniczny lub e-mailowy kontakt ze Sprzedawcą.
 4. W przypadku skorzystania z opcji, o której mowa w ust. 3 lit a powyżej, do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi po wybraniu przez Kupującego sposobu dostawy oraz sposobu płatności, po zaakceptowaniu przez Kupującego Regulaminu, a także po potwierdzeniu treści zamówienia.
 5. Sprzedający umożliwia następujące sposoby dostawy zamówionych Towarów:
  1. Inpost Kurier;
  2. Inpost Packomaty;
  3. kurier DPD;
  4. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy (w Dni robocze od 8:00-16:00).
 6. Sprzedający umożliwia następujące sposoby płatności:
  1. płatność za pobraniem;
  2. płatność błyskawiczna;
  3. BLIK;
  4. PayPo;
  5. System ratalny mBank mRaty;
  6. Raty dla biznesu Pragmago (wyłącznie do Kupujących prowadzących działalność gospodarczą);
  7. Leasing Leaselink Płatności (wyłącznie do Kupujących prowadzących działalność gospodarczą).
 7. W przypadku wyboru przez Kupującego innej metody płatności niż system ratalny lub leasing Kupujący jest zobowiązany zapłacić umówioną cenę wraz z kosztami dostawy w terminie 2 Dni roboczych od złożenia zamówienia. Sprzedający ma prawo wstrzymać się z realizacją Umowy sprzedaży do czasu odnotowania wpłaty na swoim rachunku bankowym.
 8. Jeżeli inaczej nie podano w opisie Towaru lub inaczej nie ustalono, termin realizacji zamówienia wynosi 14 Dni roboczych. Termin ten należy liczyć od momentu otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty umówionej ceny oraz kosztów dostawy, chyba że Kupujący wybrał opcję płatności „za pobraniem”.
 9. Jeżeli Kupujący wybrał „Odbiór osobisty” jako opcję odbioru zamówionego Towaru, to powinien odebrać Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia zamówienia.
 10. Kupujący dokonując zamówienia poprzez Sklep internetowy wyraża zgodę na przesłanie mu przez Sprzedawcę faktury elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na stosowanie faktur elektronicznych.
 • 4 [Konto w Sklepie internetowym]
 1. Sprzedawca umożliwia założenie Konta w Sklepie internetowym. Założenie Konta nie jest konieczne do zawarcia Umowy sprzedaży, niemniej posiadanie go zapewnia Kupującemu dodatkowe, bezpłatne możliwości, takie jak przeglądanie historii swoich zamówień.
 2. W celu założenia Konta, Kupujący musi dysponować urządzeniem posiadającym dostęp do sieci Internet wraz z zainstalowaną na nim przeglądarką internetową. Założenie Konta wymaga również posiadania konta e-mail lub konta Google albo Facebook. Dostęp do Konta zabezpieczony jest hasłem, składającym się co najmniej z 6 znaków, podawanym przez Kupującego w trakcie rejestracji Konta. Kupujący nie może udostępniać danych dostępowych do swojego Konta innym osobom. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przypisanych do Konta w sytuacji gdy z przyczyn od niego niezależnych osoba trzecia uzyska dostęp do Konta.
 3. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym. Umowa ta zawarta jest na czas nieokreślony, przy czym Kupujący może w każdej chwili rozwiązać tą umowę poprzez usunięcie Konta, a Sprzedawca może rozwiązać umowę wyłącznie w przypadku naruszenia zapisów Regulaminu i zasad korzystania z konta przez Kupującego, co będzie się wiązać z usunięciem Konta przez Sprzedawcę.
 4. Zakładanie, prowadzenie oraz usunięcie Konta nie wiążą się z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez Kupującego.
 5. Zapisy § 6 - § 9 Regulaminu stosuje się odpowiednio do umowy o prowadzenia Konta.

 

 • 5 [Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość]
 1. Sprzedawca informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Kupujący będący Konsumentem (za którego na potrzeby Regulaminu uważa się również osobę fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu na Stronie internetowej bez bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także w związku z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej zawodowego charakteru) ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 bez podawania przyczyn. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca podkreśla, iż prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje innym podmiotom, niż te opisane w poprzednim zdaniu.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym:
  1. Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy;
  2. Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
  3. Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę w sposób określony w § 2 ust. 3 Regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa, o którym mowa w ust. 1:
  1. Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;
  2. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, przy czym w żadnym przypadku Kupujący nie poniesie dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem;
  3. jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Kupującego, to może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  4. Towar powinien zostać zwrócona na adres siedziby Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
  5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  6. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 • 6 [Procedura reklamacyjna]
 1. W przypadku gdy Strony nie ustaliły inaczej, do Umów sprzedaży zawartych z przedsiębiorcami stosuje się § 7 OWS, z wyłączeniem poniższych zapisów.
 2. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za zgodność Towaru z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta. Gwarancja na Towar obowiązuje wyłącznie gdy została udzielona Kupującemu przez Sprzedawcę, a jej treść ustalona jest w dokumencie gwarancyjnym.
 3. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, barwa, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Towaru. Nieznaczne odstępstwa w wadze Towaru także nie stanowią podstawy do reklamacji.
 4. Wszelkie reklamacje (również te dotyczące działania Sklepu internetowego) mogą być składane przy wykorzystaniu środków komunikacji określonych w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania.
 6. W przypadku gdy Kupujący jest Konsumentem (za którego na potrzeby Regulaminu uważa się również osobę fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu na Stronie internetowej bez bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także w związku z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej zawodowego charakteru):
  1. Kupujący uprawniony jest do skorzystania z uprawnień wynikających z rozdziału 5a Ustawy o prawach konsumenta;
  2. Kupujący może żądać wymiany lub naprawy Towaru, a ponadto może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy sprzedaży w sytuacji gdy:
   1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
   2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
 • brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
 1. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
 2. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
 2. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 3. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z Umową sprzedaży jest istotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy sprzedaży Kupujący może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Kupującego wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 5. W razie odstąpienia od umowy Kupujący niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na podstawie zapisu tego paragrafu, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić towar Sprzedawcy do jego biura przy ul. Komorowickiej 7 w Bielsku-Białej.
 • 7 [Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]
 1. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 21 Ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca informuje, że Kupujący będący Konsumentami mają możliwość (lecz nie obowiązek) skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń. Sprzedawca wskazuje przykładowe możliwości i zasady dostępu do tego typu sposobów:
  1. możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów;
  2. możliwość skorzystania z pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
  3. możliwość skorzystania z mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej.
 2. Sprzedawca informuje, że skorzystanie z wyżej wymienionych, przykładowych sposobów polubownego rozwiązania sporu nie jest obowiązkowe dla żadnej ze Stron.
 • 8 [RODO; Ochrona danych osobowych]

W celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Sprzedawca informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych w trakcie korzystania przez Kupującego ze Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 • Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego zebrane w trakcie składania zamówień w Sklepie internetowym na następujących podstawach: umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Sprzedawca przetwarza dane osobowego Kupującego zebrane w trakcie zakładania Konta na następujących podstawach: umowa o prowadzenie Konta lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Kupującego, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Podanie danych osobowych przez Kupującego w celu założenia Konta lub w celu zawarcia Umowy sprzedaży są całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania tych czynności.
 • Dane osobowe Kupującego podane przez niego w związku z zakupami w Sklepie internetowym będą przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji Umowy sprzedaży do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać Umowa sprzedaży;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Strony, związanych z Umową sprzedaży;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.
 • Dane osobowe Kupującego podane przez niego w związku z zakładaniem Konta będą przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa o prowadzenie Konta;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Strony, związanych z Kontem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.
 • W każdym momencie Kupującemu przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę).
 • Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zawarte są w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie Sklepu internetowego.
 • Kupujący może złożyć skargę do organu właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 9 [Postanowienia końcowe]
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Przepisy prawa polskiego stosuje się również do wszelkich umów zawieranych zgodnie z zapisami Regulaminu.
 2. W przypadku Kupujących zawierających umowy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, odpowiedzialność kontraktowa Sprzedawcy ograniczona jest wyłącznie do faktycznie poniesionych strat materialnych i do wysokości równej cenie zapłaconej Sprzedawcy przez Kupującego za zakupiony Towar. Wyłącza się w takich sytuacjach w szczególności odpowiedzialność za utracone korzyści Kupującego, a także za szkody niematerialne.
 3. W przypadku wejścia w życie przepisów prawa przewidujących szerszą ochronę Kupujących, zapisy Regulaminu będące w sprzeczności z tymi przepisami ulegną wyłączeniu.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie będą miały negatywnego wpływu na zawarte już przez Kupującego umowy. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie Sklepu internetowego.

 


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

 

POWERCNC Sp. z o.o.

Ul. Komorowicka 7

43-300 Bielsko-Biała

info@power-cnc.pl

 

 

 

Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

..............................................................................................................................................................................

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................................................

 

Imię i nazwisko:

..............................................................................................................................................................................

 

Adres:

..............................................................................................................................................................................

 

Podpis: ………………………………..

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data ............................................

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl