Producenci
Ogólne warunki gwarancji

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

PowerCNC Sp. z o.o.

 

 

 

 

 • 1 [Definicje]

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży PowerCNC Sp. z o. określenia oznaczają:

 • „Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy;
 • „Kupujący” – podmiot nie będący konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
 • „OWS” – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży PowerCNC Sp. z o.o.;
 • „Sprzedawca” – PowerCNC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 7, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000959930, REGON: 521461380, NIP: 9372742180;
 • „Strony” – Sprzedawca i Kupujący;
 • „Umowa sprzedaży” – umowę sprzedaży zawieraną przez Sprzedawcę i Kupującego nie będącego konsumentem, przy czym za umowę uznaje się również zamówienie złożone przez Kupującego i zaakceptowane przez Sprzedawcę;
 • „Urządzenie” – ruchomość będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

 • 2 [Postanowienia wstępne]
 1. OWS określają prawa i obowiązki Stron oraz zasady zawierania Umów sprzedaży Urządzeń oferowanych przez Sprzedawcę.
 2. OWS stanowią integralną część wszystkich Umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę z przedsiębiorcami (podmiotami innymi niż konsumenci), chyba że Strony dokonają w formie pisemnej odmiennych ustaleń.
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami OWS i Umowy sprzedaży znaczenie rozstrzygające mają postanowienia Umowy sprzedaży.
 4. Wszelkie ustne oświadczenia Stron są wobec nich wiążące wyłącznie, jeśli zostaną potwierdzone w formie pisemnej.
 5. Wszelkie informacje zawarte w katalogach, folderach, materiałach handlowych i reklamowych oraz stronach internetowych Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny.

 

 • 3 [Zawarcie Umowy sprzedaży]
 1. Zamówienie składane przez Kupującego powinno zawierać co najmniej następujące elementy:
  1. firmę, adres, numer NIP Kupującego,
  2. określenie zamawianego Urządzenia z powołaniem się na jego nazwę handlową,
  3. termin, miejsce i warunki wydania Urządzenia.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie jednoznacznej akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę. Dopuszcza się prowadzenie korespondencji wyłącznie w formie elektronicznej.
 3. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian w oferowanych Urządzeniach, w tym w Urządzeniu stanowiącym przedmiot zamówienia, o ile zmiana ta nie wpłynie negatywnie na parametry techniczne Urządzenia.
 4. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedawcy do czasu jego wyraźnej akceptacji, a brak odpowiedzi Sprzedawcy na zamówienie nie może zostać interpretowane jako przyjęcie oferty.
 5. OWS podane są do wiadomości Kupującego na stronie internetowej Sprzedawcy. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą, przyjęcie przez Kupującego niniejszych OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i Umów sprzedaży.

 

 • 4 [Cena, termin oraz warunki płatności]
 1. Cenę określoną w walucie obcej przelicza się na złote polskie według kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wystawienia dokumentu sprzedaży.
 2. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za Urządzenie lub jego część, jak również do obniżenia ceny. Termin zapłaty zostanie każdorazowo wskazany przez Sprzedawcę na fakturze.
 3. Sprzedawca ma prawo uzależnić realizację Umowy od dokonania przedpłaty lub przedstawienia przez Kupującego odpowiedniego zabezpieczenia wykonania Umowy. W przypadku ustalenia przez Strony terminów płatności za Urządzenie w ratach, opóźnienie płatności którejkolwiek z rat pociąga za sobą natychmiastową wymagalność pozostałej części ceny.
 4. W razie opóźnienia w zapłacie ceny Sprzedawca ma prawo zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

 

 • 5 [Dostawa i odbiór Urządzenia]
 1. Odbiór zakupionego Urządzenia następuje w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedawcę, chyba, że Strony pisemnie dokonały odmiennych ustaleń.
 2. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany przez Sprzedawcę, jeśli Urządzenie zostało wydane Kupującemu z magazynu Sprzedawcy lub opuściło magazyn Sprzedawcy przed upływem uzgodnionego terminu dostawy. Jeśli wysyłka lub odbiór uległy opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Kupującego, wówczas przesłanie zawiadomienia o gotowości do wysyłki lub odbioru Urządzenia, dokonane przez Sprzedawcę przed upływem uzgodnionego terminu dostawy, uważane jest jako dotrzymanie obowiązującego terminu dostawy.
 3. Kupujący ma obowiązek skontrolowania i potwierdzenia podpisem zgodności Urządzenia z Umową sprzedaży pod kątem ilościowym i jakościowym w obecności pracownika Sprzedawcy lub przewoźnika.
 4. Z odbioru Urządzenia Strony sporządzą protokół potwierdzający odbiór Urządzenia bez zastrzeżeń. Podpisanie przez Kupującego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela protokołu odbioru Urządzenia oznacza, że Kupujący nie zgłasza zastrzeżeń co do stanu Urządzenia oraz że Urządzenie w chwili wydania nie miało widocznych wad ani uszkodzeń i odpowiadało całkowicie wymaganiom Kupującego oraz zapewnieniom Sprzedawcy. W razie wysyłki Urządzenia za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący jest zobowiązany odesłać Sprzedawcy podpisany protokół odbioru Urządzenia niezwłocznie po otrzymaniu Urządzenia, nie później niż w terminie 3 dni roboczych.
 5. Kupujący zobowiązany jest do podpisania protokołu potwierdzającego odbiór Urządzenia bez zastrzeżeń także w przypadku zaniechania przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 3.
 6. W razie, gdy Kupujący nie odbiera Urządzenia lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, Sprzedawcy przysługuje prawo umieszczenia Urządzenia w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego oraz żądania od niego zwrotu wszelkich poniesionych w związku z tym kosztów oraz dodatkowego wynagrodzenia za składowanie Urządzenia w wysokości 0,5% wysokości ceny brutto przewidzianej w Umowie za każdy dzień przechowania, nie więcej jednak niż 30% wysokości ceny brutto.
 7. W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą którejkolwiek płatności określonej w Umowie sprzedaży, Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją Umowy, a terminy dostawy określone w Umowie sprzedaży ulegają automatycznie przedłużeniu o okres opóźnienia Kupującego.
 8. Jeśli opóźnienie w zapłacie którejkolwiek części ceny określonej w Umowie lub opóźnienie Kupującego w odbiorze Urządzenia przekracza dwa tygodnie lub przez ten okres Kupujący odmawia przyjęcia Urządzenia, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawcy przysługuje prawo do zachowania płatności otrzymanych dotychczas z tytułu realizacji Umowy sprzedaży i zaliczenia ich na poczet opłaty manipulacyjnej związanej z zamówieniem Urządzenia u producenta, a jeśli żadna płatność nie została przez Kupującego dokonana – z zachowaniem prawa do dochodzenia od Kupującego kary umownej w wysokości 30% wysokości ceny brutto przewidzianej w Umowie sprzedaży. Sprzedawca może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wydanie Urządzenia jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od niego niezależnych. Sprzedawca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy, chyba że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 180 dni, każdej ze Stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania. Jeśli Umowa sprzedaży przewidywała wydanie Urządzenia częściami, ewentualne odstąpienie od Umowy sprzedaży dotyczy tylko i wyłącznie opóźnionej części świadczenia, a nie świadczeń przewidzianych w terminie późniejszym.

 

 • 6 [Zastrzeżenie prawa własności, przejście ryzyka]
 1. Do czasu zapłaty całości ceny wskazanej w Umowie sprzedaży Urządzenie pozostaje własnością Sprzedawcy.
 2. W celu umożliwienia identyfikacji Urządzenia, Kupujący zobowiązuje się do nieusuwania oznaczeń (tabliczek znamionowych, firmowych) Urządzenia przed całkowitą zapłatą ceny.
 3. W przypadku, gdy Urządzenie jest wysyłane na adres Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Urządzenia przechodzi na Kupującego w momencie wydania Urządzenia Kupującemu.
 4. W przypadku, gdy Kupujący odbiera Urządzenie własnym środkiem transportu, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Urządzenia przechodzi na Kupującego w momencie wydania Urządzenia Kupującemu z magazynu Sprzedawcy.

 

 • 7 [Rękojmia i gwarancja jakości]
 1. Zapisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy w treści Umowy sprzedaży przewidziano obowiązywanie gwarancji lub rękojmi dla Urządzenia. W przeciwnym wypadku przyjmuje się, iż Strony wyłączyły rękojmie ze względu na fakt, iż Urządzenie pochodzi z importu.
 2. Sprzedawca udziela gwarancji na zakupiony Urządzenie na okres podany w treści Umowy sprzedaży.
 3. Okres gwarancji zaczyna swój bieg od momentu odbioru Urządzenia przez Kupującego lub jego doręczenia Kupującemu przez przewoźnika.
 4. Umowa oraz OWS stanowią dokument gwarancyjny.
 5. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne Urządzenia, ujawnione w okresie gwarancyjnym i wynikłe z przyczyny tkwiącej w Urządzeniu.
 6. W przypadku ujawnienia wad Kupujący winien niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia wady, powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, składając pisemne zawiadomienie o wadzie pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji.
 7. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym i uznane przez Sprzedawcę w ramach poniżej opisanej procedury gwarancyjnej, stanowią podstawę do naprawy Urządzenia przez Sprzedawcę, otrzymania zwrotu ceny Urządzenia lub otrzymania nowego Urządzenia w zamian za Urządzenie wadliwe.
 8. Warunkiem rozpatrzenia zawiadomienia o wadzie jest przedstawienie dowodu zakupu Urządzenia od Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje Kupującego o sposobie jej rozpatrzenia w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wadzie od Sprzedawcy.
 9. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę jest dostarczenie przez Kupującego formularza reklamacyjnego zawierającego dokładny opis stwierdzonych wad. Wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy.
 10. W przypadku, gdy zawiadomienie o wadzie okaże się zasadne Sprzedawca według własnego uznania: naprawi Urządzenie, dokona na rzecz Kupującego zwrotu ceny zakupu Urządzenia lub wyda nowe Urządzenie w zamian za Urządzenie dotknięty wadą – wybór sposobu wykonania gwarancji należy wyłącznie do Sprzedawcy.
 11. Naprawa Urządzenia zostanie przeprowadzona w najszybszym możliwie terminie, w okresie 21 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia Urządzenia do Sprzedawcy. W przypadku gdy naprawa będzie się wiązać z koniecznością dostawy części zamiennych od producenta, termin podany w zdaniu pierwszym może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego.
 12. Kupujący zobowiązuje się do dostarczenia Urządzenia w stanie czystym, pozwalającym na niezwłoczne przystąpienie do wykonania prac naprawczych bez utrudnień. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Sprzedający może obciążyć Kupującego dodatkową opłatą związaną z koniecznością wyczyszczenia Urządzenia i przywrócenia go do należytego stanu, o wysokości której Sprzedawca poinformuje Kupującego przed przystąpieniem do naprawy.
 13. W przypadku gdy Kupujący dostarcza Urządzenie do Sprzedawcy, koszty opakowania, przesyłki oraz ubezpieczenia na czas transportu obciążają Kupującego, a ryzyko uszkodzenia lub utraty Urządzenia przechodzi na Sprzedawcę z moment wydania mu Urządzenia. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 14. Gwarancja nie obejmuje normalnego, eksploatacyjnego zużycia Urządzenia.
 15. Gwarancją nie są objęte następujące uszkodzenia:
  1. wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub zastosowania Urządzenia, w tym na skutek pracy Urządzenia bez zalecanego osprzętu (np. odciągu),
  2. wady powstałe przy niezachowaniu warunków określonych w kartach technicznych Urządzenia oraz instrukcjach dostarczonych przez Sprzedawcę,
  3. wady powstałe wskutek niezachowania odpowiednich norm budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej,
  4. wady powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  5. wady powstałe na skutek zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej,
  6. wady powstałe na skutek eksploatacji Urządzenia po ujawnieniu się objawów niesprawności.
 16. Gwarancja nie obejmuje ponadto:
  1. wymiany części zużywających się w sposób naturalny (oraz części i materiałów eksploatacyjnych) np. styczników, bezpieczników, wrzecion, osi, przegubów, uszczelek, uszczelniaczy, oringów, simeringów, pomp chłodziwa, krańcówek, zabezpieczeń termicznych, łożysk, kabli zasilających, linek napędowych, olejów, smarów, zasilaczy, prowadnic, tub laserowych, soczewek itp.
  2. uszkodzeń powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych lub z winy instalacji napięciowej.
  3. uszkodzeń wynikających z przeciążenia Urządzenia na skutek nadmiernej lub niewłaściwej eksploatacji,
  4. nieprawidłowego podłączenia instalacji zasilających (elektrycznych) nie dokonanej przez Sprzedawcę,
  5. elementów z tworzywa sztucznego,
  6. uszkodzeń kosmetycznych lub lakierniczych, które nie mają bezpośredniego wpływu na działanie Urządzenia,
  7. czynności regulacyjnych Urządzenia, związanych z przestawieniem maszyny na tryb wynikający ze specyfiki materiału.
 17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Kupujący zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości kosztów poniesionych przez Sprzedawcę.
 18. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy za poniesione koszty oraz utracone zyski Kupującego powstałe w związku z niesprawnością Urządzenia w okresie gwarancji i rękojmi.
 19. Uprawnienia wynikające z gwarancji wygasają przed terminem, na który gwarancja została udzielona w razie wykorzystywania Urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub wbrew instrukcjom przekazanym przez Sprzedawcę, a także w sytuacji, gdy zostanie stwierdzona ingerencja osób trzecich w Urządzeniu.
 20. Zapisy tego paragrafu stosuje się wyłącznie do Urządzeń eksploatowanych na terenie Polski. Warunki gwarancji poza terenem Polski ustalane są indywidualnie.

 

 • 8 [Zapisy szczegółowe dotyczące wybranych Urządzeń]
 1. Gwarancja na szklane tuby CO2 oraz głowice DX7 do maszyny UV do drukowania ściennego  
  wynosi maksymalnie 3 miesiące.
 2. Wszystkie lasery CO2 muszą być uziemione.
 3. Przy maszynach sterowanych numerycznie wymagane jest awaryjne podtrzymywanie zasilania dla jednostki sterującej przez minimum 5 minut.
 4. Wymagania będące po stronie Kupującego w przypadku zakupu maszyny CNC:
  1. obowiązek zapewnienia operatorowi stanowiska pracy wraz z strefami dostępu zgodnie z normą PN-EN 848-3:2013-04;
  2. zapewnienie ogrodzenia bezpieczeństwa maszyn CNC. Ogrodzenie może być fizyczne (czyli tzw. "płot") lub optyczne (przy zastosowaniu barier bezpieczeństwa). Sprzedający może wykonać ogrodzenie na koszt Kupującego jako usługę dodatkową, po uprzednim ustaleniu wysokości wynagrodzenia;
  3. zapewnienia przyłącza elektrycznego z gniazdem siłowym 3x400V oraz 10mb przewodu 5x4mm kwadrat,
  4. zapewnienie odciągu trocin lub instalacji odpylającej,
 5. Dla układów BGA:
  1. okres gwarancji podany jest każdorazowo w opisie towaru;
  2. reklamowany układ BGA nie może posiadać: śladów przegrzania, uszkodzeń fizycznych ani żadnych innych braków;
  3. w przypadku zwrotu sprawnego układu BGA, musi on posiadać oryginalne kulki;
  4. gwarancja dotyczy tylko niewlutowanych układów. Z chwilą montażu gwarancja traci ważność.

 

 • 9 [Ograniczenie odpowiedzialności, siła wyższa]
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez Urządzenie po jego dostarczeniu do Kupującego.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego wyłącznie za rzeczywistą szkodę wynikającą z rażącego niedbalstwa Sprzedawcy, do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 100% ceny Urządzenia zapłaconej przez Kupującego, z zastrzeżeniem postanowień Umowy lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy wskutek zdarzenia siły wyższej. Dla celów OWS siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od Stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, pomimo zachowania należytej staranności, które wystąpiło po dniu zawarcia Umowy i które uniemożliwiło należyte wykonanie Umowy w całości lub w części. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności takie zdarzenia jak powódź, trzęsienie ziemi, pożar, epidemie, akty terrorystyczne, wojny lub strajki o charakterze ogólnokrajowym bądź branżowym.

 

 • 10 [Poufność informacji]
 1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim informacji o warunkach zawartych umów oraz wszelkich danych o swoich przedsiębiorstwach uzyskanych podczas negocjacji, zawarcia oraz wykonania Umowy sprzedaży, do której stosuje się OWS, na zasadach określonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej.
 2. Wykorzystywanie danych i informacji w innych celach, niż służących realizacji umowy, jak również ich publikacja, nie jest dopuszczalna bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
 3. Obowiązek określony powyżej nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych.

 

 • 11 [Prawa autorskie i własności przemysłowej]

Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności i ochronę praw autorskich oraz prawa z patentu i wzoru użytkowego do rycin, rysunków, kalkulacji, ilustracji, obliczeń technicznych, opracowań o charakterze opiniodawczym, schematów oraz innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Kupującemu przy zawieraniu Umowy sprzedaży objętej niniejszymi OWS. Przeznaczone są one jedynie do celów związanych z realizację Umowy sprzedaży i nie mogą być, zarówno w całości jak i w części, powielane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy.

 

 • 12 [Rozwiązywanie sporów]
 1. W razie zaistnienia sporu powstałego na tle stosunku zobowiązaniowego, do którego zastosowanie znajdują niniejsze OWS, Strony w pierwszej kolejności podejmą próby polubownego rozwiązania sporu. Niniejsze postanowienie nie stanowi jednakże zapisu na sąd polubowny.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy (Bielsko-Biała).

 

 • 13 [Postanowienia końcowe]
 1. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
 2. Cesja wszelkich praw i obowiązków Kupującego wynikających z Umowy sprzedaży oraz OWS jest dozwolona wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedawcy pod rygorem nieważności.
 3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych OWS lub Umowie sprzedaży wyłączne zastosowanie mają przepisy prawa polskiego z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286 z późn. zm.) oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 45, poz. 284).
 4. Powołane w treści OWS tytuły paragrafów mają jedynie charakter porządkowy i nie mogą stanowić podstawy do wykładni lub interpretacji umowy.
 5. Niniejsze OWU obowiązują od dnia 9 listopada 2023 r.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl